การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 13 เรื่อง กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาในงานประจำวันในงานบริการโลหิต

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 สถานที่ โรงแรมแคนทารีฮิลส์ เชียงใหม่ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเวลารับสมัคร
5 ธ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ประเภทหลักสูตร
รูปแบบ Online ภาคบรรยาย, รูปแบบ Onsite ภาคบรรยาย, รูปแบบ Onsite ภาคบรรยายและ Onsite ภาคปฏิบัติ, รูปแบบ Online ภาคบรรยายและ Onsite ภาคปฏิบัติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รูปแบบ Online ภาคบรรยาย 1000 บาท
รูปแบบ Onsite ภาคบรรยาย 2500 บาท
รูปแบบ Onsite ภาคบรรยายและ Onsite ภาคปฏิบัติ 4500 บาท
รูปแบบ Online ภาคบรรยายและ Onsite ภาคปฏิบัติ 3500 บาท