โครงการประชุมวิชาการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2567 เรื่อง “Advanced antibody technology and its applications in clinical laboratories”

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2567 สถานที่ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลารับสมัคร
9 พ.ค. - 6 ก.ย. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ประเภทหลักสูตร
รูปแบบ Onsite ภาคบรรยาย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รูปแบบ Onsite ภาคบรรยาย 4000 บาท